Regulamin

 

Regulamim Millenium Centrum Sportu

 MILLENIUM Centrum Sportu : Zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, zajęć na basenie,nauki tańca dla dzieci i dorosłych.


Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.


Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.


CENTRUM SPORTU MILLENIUM nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia, oraz wypadki powstałe podczas drogi na zajęcia, oraz podczas drogi powrotnej z zajęć.


Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu


Dyrekcja CENTRUM SPORTU MILLENIUM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.


Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu), - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu lub biletu jednorazowego wejścia ,jest zapoznanie się z regulaminem Klubu MILLENIUM CENTRUM SPORTU , podpisanie Karty klubowej .
Korzystający z zajęć zobowiązani są do zapłaty z góryza karnet według obowiązującego cennika. Wpłaty należy regulować przelewem na nr konta bankowego: 91 2340 0009 7670 4010 0000 9497

W przypadku zagubienia karnetu Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karnet będzie wydany po ustaleniu danych osobowych.


Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.


Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym.

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora lub managera Klubu przed zajęciami.

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do CENTRUM SPORTU MILLENIUM - z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć.


Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.


Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach aerobiku).


CENTRUM SPORTU MILLENIUM zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz godzin pracy instruktora.


Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.


W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę . Osoby przebywające na terenie CENTRUM SPORTU MILLENIUM zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.


Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.


Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren klubu.


Aby uzyskać rachunek za usługi świadczone przez CENTRUM SPORTU MILLENIUM prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.


Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

Millenium Centrum Sportu 41-253 Czeladź ul. Rzemieślnicza 14
tel: +48 508 773 419 email: milleniumcentrum@gmail.com
stat4u