Regulamin
  
                                               Regulamin Millenium Centrum Sportu
 
      Postanowienia ogólne:
      Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów  “ Millenium” Centrum Sportu ,           prowadzącego zajęcia w następujących lokalizacjach : 
      
      Czeladź ul.Rzemieślnicza 14 
      Czeladź ul.Lwowska 2
      Czeladź ul.Spacerowa 2  
 
   1.MILLENIUM Centrum Sportu : zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć na sali 
   gimnastycznej , zajęć na korcie tenisowym, zajęć na siłowni, zajęć na basenie,nauki tańca dla dzieci
   i dorosłych.
 
   2.Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
   wykonywania  ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z 
   problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem  
   sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
   
   3.Rodzic bądź opiekun osób niepełnoletnich uczestniczących w kursie nauki pływania organizowanym na terenie SP nr 5 w Czeladzi ul.Lwowska 2 , zobowiązany jest do zapłaty za w/w kurs jednorazowo 
   kwoty 640 zł, lub płatności w II ratach po 335 zł  każda lub comiesięcznych opłat w wysokości 175 zł . 
   Opłaty comiesięczne powinny być uregulowane w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca , przez cały okres trwania kursu czyli   8 miesiący - II semestrów
   
   4.Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców  bądź prawnych opiekunów.
   
   5.CENTRUM SPORTU MILLENIUM nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
   zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia, oraz wypadki powstałe podczas drogi na zajęcia, jak i podczas drogi powrotnej z zajęć.
   
   6.Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu
 
   7.Dyrekcja CENTRUM SPORTU MILLENIUM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
   
   8.Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu), - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu lub 
   biletu jednorazowego wejścia jest zapoznanie się z regulaminem Klubu MILLENIUM CENTRUM SPORTU , oraz podpisanie w/w . W przypadku zakupu karnetu na siłownię , klub pobiera kaucję za wydawaną kartę elektroniczną nfc. Kaucja zwracana będzie po oddaniu nieuszkodzonej karty. 
 
  9.Korzystający z zajęć zobowiązani są do zapłaty z góry za karnet według obowiązującego cennika. Wpłaty można dokonać na terenie klubu gotówką  lub   przelewem na nr konta bankowego: 
  73 1050 1269 1000 0091 3308 6935
  
 
  10.W przypadku zagubienia elektronicznej karty nfc ( karnetu na siłownię) klient zobowiązany jest 
  powiadomić pracowników recepcji. Nowy  karnet - karta nfc będzie wydana po ponownym opłaceniu kaucji w wysokości 7 zł. Za zgubiony karnet kaucja nie będzie  zwracana. 
  
  
  11.Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
  
 
  12.Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Cena karnetu nie  uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
 
  13.Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega  sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym.
 
 
  14.W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz   w ciąży należy poinformować instruktora lub managera Klubu przed zajęciami.
   
  15.W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do  
   CENTRUM SPORTU MILLENIUM - z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni  obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć.
  
 
  16.Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten 
   dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków 
   odurzających.
  
  17. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach aerobiku)
 
   
  18.CENTRUM SPORTU MILLENIUM zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz godzin pracy instruktora.
  
 
  19.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami,  w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
  
 
   20.W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do  regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę . Osoby przebywające na terenie  SPORTU MILLENIUM zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej  osoby.
   
 
  21.Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient  odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
 
  
  22.Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren klubu.
 
  23.Aby uzyskać rachunek za usługi świadczone przez CENTRUM SPORTU MILLENIUM prosimy o
  pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.
  
 
  24.Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych  rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
 
 
   25.W związku z wdrożeniem wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych   w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. , oświadczam iż zapoznałem się z   informacją   dotyczącą  przetwarzania danych osobowych przez Millenium Centrum Sportu.
  
             
 
  
Millenium Centrum Sportu 41-253 Czeladź ul. Rzemieślnicza 14
tel: +48 508 773 419 email: milleniumcentrum@gmail.com
stat4u